White Resin V5 (Form 4)

White Resin V5 เป็นเรซินสีขาวที่สว่างมาก ซึ่งเป็นเรซินประเภททั่วไปที่มีความสมดุลในความเร็วในการพิมพ์ที่เร็ว ความแม่นยำสูง มีลักษณะที่พร้อมใช้งานและมีความแข็งแกร่งทางกล และมีกระบวนการทำงานที่ง่ายและน่าเชื่อถือ สามารถสร้างชิ้นงานที่แข็งแรงและมีความสวยงามในการเสริมรูปที่เทียบเท่ากับการฉีดขึ้นรูป ความสว่างของ White Resin มีลักษณะเรียบ ๆ ที่สามารถจับรายละเอียดที่ดีได้