Cloud 3D Printing แห่งแรกในเอเชียอาคเนย์ที่มเกษตรศาสตร์

Cloud-3dprinting-farm-Kasetsart-university-1
3 มีนาคม 2560 กรุงเทพฯ – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการต้นแบบดิจิตอล (AKU : Digital Prototyping Laboratory, DPL) โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาในคณะ โดยทางคณะได้เลือกเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ พร้อมระบบบริหารการจัดการผ่าน Cloud 3D Printing service ซึ่งเป็นแห่งแรกและขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญอันเป็นจุดเปลี่ยนของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสนับสนุนการออกแบบในทุกมิติ “เราเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่มี IoT เป็นหัวใจสำคัญนั้นทำให้เกิดกระบวนการผลิตที่ผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และกระบวนการสร้างแบบจำลองและประดิษฐกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งส่งผลให้การพัฒนานวัตกรรมและอุตสาหกรรมก้าวกระโดดอย่างกว้างขวาง” “เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ร่วมเป็นกลไกผลักดันศักยภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม ก่อตั้งห้องปฏิบัติการต้นแบบดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ พร้อมระบบการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์สามมิติ ที่ทันสมัยที่สุด เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีและก้าวสู่การเป็นผู้นำในระดับนานาชาติภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไป” ดร.ศิรเดช สุริต กล่าว ด้วยความเป็นผู้นำด้านวิสัยทัศน์ ห้องปฏิบัติการ DPL กับเทคโนโลยี 3DPrinterOS จะเป็นพื้นที่กลางสำหรับการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการให้บริการและให้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและบุคคลทั่วไปด้วย นอกจากนี้ภายในห้องปฏิบัติการยังติดตั้งอุปกรณ์ 3D Printer อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องตัดวัสดุด้วยเลเซอร์ความแม่นยำสูง เครื่องมือแกะสลักแบบ CNC หน่วยปฏิบัติการ electro-mechatronic และการสร้างต้นแบบดิจิตอลด้วยระบบ Fully-Immersive Virtual Reality โดยทางบริษัท เซปทิลเลียน จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ชั้นนำ ได้เลือกใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ Open Source จาก Ultimaker รุ่น Ultimaker 2+ ซึ่งสามารถปรับแต่ง ได้หลากหลายตามความต้องการงานพิมพ์ 3 มิติ พร้อมทั้งระบบ การบริหารจัดการเครื่องพิมพ์ 3 มิติ 3DPrinterOS ระบบปฏิบัติการ ที่ช่วยให้ คณะครู อาจารย์ รวมทั้ง นักศึกษา จำนวนมาก ได้มีระบบการจัดการบริหารการพิมพ์ 3 มิติ อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยในการเก็บข้อมูลสถิติ ต่าง ๆ ในการประเมินผลต่อไป ศูยน์ AKU : Digital Prototyping Laboratory : http://dpl.arch.ku.ac.th