fbpx

Zortrax

Showing 1–16 of 28 results

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Hotend

ราคาปกติ ฿ 3,400.00 รวม VAT.฿ 6,490.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Heatbed

ราคาปกติ ฿ 4,700.00 รวม VAT.฿ 8,000.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Heatbed Cable

ราคาปกติ ฿ 1,890.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Nozzle

ราคาปกติ ฿ 1,200.00 รวม VAT.฿ 1,500.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Glass Build Plate

ราคาปกติ ฿ 3,850.00 รวม VAT.฿ 6,000.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Perforated Plate

ราคาปกติ ฿ 4,700.00 รวม VAT.฿ 8,500.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Side Cover M200

ราคาปกติ ฿ 3,745.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Top cover M300 & M300 Plus

ราคาปกติ ฿ 10,900.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Top cover M200 & M200 Plus

ราคาปกติ ฿ 8,500.00 รวม VAT.
ราคาปกติ ฿ 89,000.00 รวม VAT.

เส้นพลาสติก

Zortrax Z-PLA Pro Filament 1.75mm.

ราคาปกติ ฿ 2,500.00 รวม VAT.฿ 4,750.00 รวม VAT.

เส้นพลาสติก

Zortrax Z-ASA Pro Filament 1.75mm.

ราคาปกติ ฿ 2,500.00 รวม VAT.฿ 4,750.00 รวม VAT.

เส้นพลาสติก

Zortrax Z-Ultrat Filament 1.75mm.

ราคาปกติ ฿ 2,500.00 รวม VAT.

เส้นพลาสติก

Zortrax Z-HIPS Filament 1.75mm.

ราคาปกติ ฿ 2,500.00 รวม VAT.฿ 4,250.00 รวม VAT.

เส้นพลาสติก

Zortrax Z-Glass Filament 1.75mm.

ราคาปกติ ฿ 2,500.00 รวม VAT.฿ 4,250.00 รวม VAT.

เส้นพลาสติก

Zortrax Z-PETG Filament 1.75mm. 800g.

ราคาปกติ ฿ 2,500.00 รวม VAT.฿ 4,250.00 รวม VAT.
X