fbpx

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Showing all 11 results

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Hotend

ราคาปกติ ฿ 3,400.00 รวม VAT.฿ 6,490.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Perforated Plate

ราคาปกติ ฿ 4,700.00 รวม VAT.฿ 8,500.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Heatbed

ราคาปกติ ฿ 4,700.00 รวม VAT.฿ 8,000.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Heatbed Cable

ราคาปกติ ฿ 1,890.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Extruder Cable FPC M300 Dual

ราคาปกติ ฿ 1,850.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Extruder Cable with Adapter

ราคาปกติ ฿ 1,700.00 รวม VAT.฿ 2,150.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Nozzle

ราคาปกติ ฿ 1,200.00 รวม VAT.฿ 1,500.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Glass Build Plate

ราคาปกติ ฿ 3,850.00 รวม VAT.฿ 6,000.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Side Cover M200

ราคาปกติ ฿ 3,745.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Top cover M300 & M300 Plus

ราคาปกติ ฿ 10,900.00 รวม VAT.

Zortrax อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

Zortrax Top cover M200 & M200 Plus

ราคาปกติ ฿ 8,500.00 รวม VAT.