นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ถือว่าเป็นนโยบายของ บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด ที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ของคุณที่เราอาจรวบรวมจากคุณผ่านทางเว็บไซต์ https://www.septillion.co.th และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราเป็นเจ้าของและดำเนินการ

เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราต้องการให้บริการแก่คุณอย่างแท้จริงเท่านั้น โดยเรารวบรวมข้อมูลของคุณด้วยวิธีการที่ยุติธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ความรู้ และความยินยอมของคุณ นอกจากนี้ เรายังแจ้งให้คุณทราบว่าเหตุใดเราจึงรวบรวมข้อมูลของคุณ และจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้อย่างไร

เราจะเก็บรักษาข้อมูลที่รวบรวมไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการตามที่คุณร้องขอ เราจะปกป้องข้อมูลใด ๆ ที่เราจัดเก็บด้วยวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อป้องกันการสูญหายและการโจรกรรม ตลอดจนการเข้าถึง เปิดเผย คัดลอก ใช้ หรือแก้ไข โดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใด ๆ ต่อสาธารณะหรือกับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนด

เว็บไซต์ของเราอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยเรา โปรดทราบว่า เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาและแนวปฏิบัติของเว็บไซต์เหล่านี้ รวมถึงไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องได้

คุณมีอิสระที่จะปฏิเสธคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ด้วยเงื่อนไขที่ว่าเราอาจไม่สามารถให้บริการบางอย่างที่คุณต้องการได้

การที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นการยอมรับแนวปฏิบัติของเราเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

เงื่อนไขการบริการของ บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด

1. เงื่อนไข

การเข้าถึงเว็บไซต์ https://www.septillion.co.th หมายความว่าคุณตกลงที่จะยอมรับข้อผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และตกลงว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์

 1. ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดเอกสาร (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) ชั่วคราวหนึ่งชุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด เพื่อการดูแบบส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราวโดยไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่คือการให้ใบอนุญาต ไม่ใช่การโอนตำแหน่ง และภายใต้ใบอนุญาตนี้คุณต้องไม่
  1. แก้ไขหรือคัดลอกเนื้อหาบนเว็บไซต์;
  2. ใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือการแสดงต่อสาธารณะใด ๆ (ทั้งเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์)
  3. พยายามถอดรหัสหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด
  4. ลบลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากเนื้อหา หรือ
  5. ส่งหรือถ่ายโอนเนื้อหาไปยังบุคคลอื่นหรือ “คัดลอก” เนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ
 2. ใบอนุญาตนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหากคุณละเมิดข้อจำกัดเหล่านี้ และอาจถูกยกเลิกโดย บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด เมื่อใดก็ได้ เมื่อคุณยุติการดูเนื้อหาเหล่านี้หรือเมื่อใบอนุญาตสิ้นสุด คุณจะต้องทำลายเนื้อหาที่ดาวน์โหลดไว้ในครอบครองของคุณไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์

3. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

 1. เนื้อหาบนเว็บไซต์ของ บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด มีให้ตามที่ปรากฏ บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด ไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และขอปฏิเสธและปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดอื่น ๆ ของสิทธิต่าง ๆ
 2. นอกจากนี้ บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด ไม่รับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ หรือความน่าเชื่อถือของการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวหรือบนไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

4. ข้อจำกัด

ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด หรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญเสีย ข้อมูล หรือกำไร หรือเนื่องจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของ บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด แม้ว่า บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด ได้รับแจ้งทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยนัย หรือข้อจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ข้อจำกัดเหล่านี้จึงอาจไม่มีผลกับคุณ

5. ความถูกต้องของเนื้อหาต่าง ๆ

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค การพิมพ์ หรือการถ่ายภาพ บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด ไม่รับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทจะถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใด ๆ ในการปรับปรุงเนื้อหา

6. ลิงก์

บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การรวมลิงก์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

7. การปรับเปลี่ยน

บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด อาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้สำหรับเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะยอมรับข้อผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปัจจุบันในขณะนั้น

8. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และถูกตีความภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและถือว่าคุณได้ยอมรับต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลในรัฐหรือสถานที่นั้นโดยไม่สามารถเพิกถอนได้